Over Uni-form

Ontstaan

Vanuit de sector ouderenzorg kwam de vraag om uniformiteit te brengen in de stagedocumenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging.

Voorzieningen werkten met evenveel verschillende documenten als met het aantal scholen, en dit voor telkens hetzelfde beroepsprofieln wat de kwaliteit en de efficiëntie niet ten goede kwam.

De provincie Limburg nam deze vraag op en zette met EFRO-middelen een netwerking op tussen de verschillende onderwijsnetten en de pedagogische begeleidingsdiensten. Stagebegeleiders uit de verschillende scholen brachten hun documenten samen en vergeleken deze met de bestaande beroepsprofielen en leerplannen uit de verschillende netten. In deelgroepen werden gedragsindicatoren geclusterd en uitgeschreven en nadien getoetst in het werkveld. Deze wisselwerking tussen onderwijs en werkveld bracht een hele dynamiek tot stand.

Het resultaat was het gebruik van een uniform rapporteringsysteem voor stagiair(e)s uit verzorging (ouderzorg en kinderzorg) in heel Limburg, ongeacht de school of stageplaats van de leerling.

Het begeleidingsproces van leerlingen op stage in de zorg kon daardoor in heel de provincie uniform ondersteund worden. Het project kreeg de naam Uni-form.

Het werken met de ervaringen van mensen die dagelijks in de praktijk staan en de samenwerking tussen onderwijs en werkveld, bleek de kracht van Uni-form te zijn.

Visie

Uni-form wil werken vanuit de noden van het werkveld en streeft naar een consensus tussen onderwijsbehoeften en behoeften van de betrokken sector. Wat uitgewerkt wordt moet gedragen zijn en, indien nodig, kunnen bijgestuurd worden. Het gaat om een proces, een ontwikkeling en is dus nooit “af”.

Missie / doelstellingen

Uni-form streeft een maximale afstemming tussen onderwijs en arbeid na door samen te werken aan hetzelfde doel en te werken aan objectivering. Op die manier ondersteunt en verhoogt Uni-form de kwaliteit in zorg en, in de brede zin van het woord, voor het secundair onderwijs (en gelijklopende opleidingen in het volwassenenonderwijs).